Screen会话中文乱码

问题现象
在创建的Screen会话内执行脚本中文乱码,且二维码无法显示,格式错乱

解决方法
在创建和恢复会话时加上参数-U,使用utf8编码创建和查看会话
示例

screen -U -S new_screen
screen -U -r new_screen